• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 _____________________

Số: 30 /CV - CĐ

(Về việc tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

  

Kính gửi:     Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

Được sự đồng ý của Đảng ủy; thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018; nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn kiêm nhiệm. Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2022.

Thành phần: - Các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Học viện

                     - Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn Học viện

                     - Các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn bộ phận

Nội dung:    - Tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở

                   - Phương pháp tổ chức hoạt động tập thể và kỹ năng thực hành

Thời gian: 02 ngày (ngày 13/4 và 14/4/2018; thứ Sáu và thứ Bảy)

Địa điểm:  - 8giờ 00 ngày 13/4/2018 tại Hội trường C

                 - 15giờ00, ngày 13/4/2018 đi Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên (xe đón trước GĐNĐ).

Để Hội nghị tập huấn có kết quả, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận báo cáo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí trong thành phần trên tham dự đông đủ, đúng giờ.

Ghi chú: Yêu cầu BCH Công đoàn bộ phận đăng ký danh sách theo mẫu đính kèm chậm nhất ngày 9/4/2018 (qua địa chỉ email:  mtttuyen @vnua. edu.vn).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Oánh