• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 
   

Số: 42 /CV-CĐ

(Về việc tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

          Thực hiện Văn bản số 95/HD-CĐN- CSPL, ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. BCH Công đoàn Học viện hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 như sau:

         

1. BCH Công đoàn Học viện kêu gọi BCH Công đoàn bộ phận, toàn thể CBVC tham gia đẩy mạnh phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", khuyến khích CBVC tham gia nghiên cứu áp dụng các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao năng suất lao động, bảo đảm ATVSLĐ.

          2. Đề nghị BCH Công đoàn bộ phận tổ chức tuyên truyền về ATVSLĐ cho CBVC tại đơn vị, gắn với chủ đề của tháng hành động: "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" thông qua các hình thức viết bài tuyên truyền gửi lên website công đoàn, họp công đoàn bộ phận tuyên tuyền về các nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh sự cố, các vụ tai nạn điển hình xảy ra trong thời gian qua…

          3. BCH Công đoàn Học viện cử cán bộ tham gia trong các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATVSTP, ATVSLĐ tại một số CĐBP và các đơn vị kinh doanh trong Học viện.

          Trên đây là một nội dung tuyên truyền cho tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 từ ngày 1/5-31/5/2018, đề nghị BCH Các công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tốt và báo cáo kết quả về Công đoàn Học viện.

          Trân trọng cảm ơn!

           

Nơi nhận:

- CĐBP;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Oánh