Thực hiện công văn số 3877/BGDĐT - KHCNMT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức đánh giá và xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 (vòng sơ khảo). Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong sáu cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao đăng cai tổ chức đánh giá, xét vòng sơ khảo cho lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp gồm các chuyên ngành: Trồng trọt; Chăn nuôi, Thú Y; Lâm nghiệp; Thủy Sản; Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Khoa học Nông nghiệp khác.

 Mục đích của giải thưởng:

- Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;

- Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học;

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Thời gian thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét Giải thưởng: trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

- Xử lý hồ sơ Giải thưởng; gửi báo cáo về các hồ sơ vi phạm quy chế, danh mục đề tài và danh sách đề xuất thành viên hội đồng về hộp thư của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GDĐT: hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2016.

- Đánh giá đề tài và xét giải vòng sơ khảo: hoàn thành trước ngày 30 tháng 10  năm 2016.

- Gửi hồ sơ Giải thưởng và kết quả đánh giá đề tài vòng sơ khảo về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ GDĐT: hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2016.

- Gửi báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ GDĐT: hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

                 

                                                                                    

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ