BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 1125 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________


Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

                                     

THÔNG BÁO

Về việc nộp đề tài tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”  năm 2016

 

Thực hiện theo công văn số 3876/BGDĐT - KHCNMT ngày  09 tháng  8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016.

1. Mục đích của Giải thưởng:

- Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;

- Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học;

2.      Đối tượng tham gia Giải thưởng:

-  Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

- Theo Quyết định của Ban tổ chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đề cử 13 đề tài tham gia xét giải:

+  Đề tài đạt giải thưởng SVNCKH tổ chức ngày 26/3/2016 (có danh sách kèm theo)

+ Chủ nhiệm khoa chọn thêm 01 đề tài sinh viên NCKH có chất lượng tốt thuộc các lĩnh vực:

a) Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp (gồm các chuyên ngành: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Lâm nghiệp; Thủy sản; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác).

b) Lĩnh vực Khoa học Xã hội (gồm các chuyên ngành: Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác).

 c) Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật dân dụng; Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực; Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật y học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ sinh học công nghiệp; Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác).

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu chủ nhiệm các khoa lựa chọn các đề tài nghiên cứu có chất lượng tham gia xét giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016.

-  Hồ sơ tham gia xét giải (Phụ lục 1):

a) Báo cáo tổng kết đề tài: 10 bản / 01 đề tài.

b) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3 - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài.

c) Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4 - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài.

d) Minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có): 01 bản.    

đ) Đĩa CD lưu giữ nội dung báo cáo tổng kết đề tài: 01 đĩa CD / 01 đề tài.

e) Danh mục:  (Phụ lục 2)

Hồ sơ tham gia xét giải gửi về Ban Khoa học Công nghệ trước ngày 28/8/2016 để gửi đi tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa họcnăm 2016.

Chi tiết xin liên hệ: Đ/C Vũ Thị Xuân Bình - Ban KH&CN

Email: vtbinh@vnua.edu.vn;

ĐT: 04.62617757

 

     

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu KHCN, VPHV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Cường