Thông báo viết đề xuất danh mục Đề tài/ Dự án nghiên cứu KHCN năm 2019 cho Lào Cai và tỉnh Phú Thọ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:41/TB -KHCN
V/v: đề xuất danh mục Đề tài, Dự án nghiên cứu KHCN
cấp tỉnh năm 2019 cho tỉnh Lào Cai và tỉnh Phú Thọ
Hà Nội, Ngày27 tháng 06 năm 2018
 

                                                   Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị.

 Thực hiện công văn  số 313/SKHCN – QLKH, ngày 15/06/2018 của Sở KH&CN tỉnh Lào Cai về việc đề xuất danh mục Đề tài, Dự án nghiên cứu KHCN cấp tỉnh năm 2019, và công văn sô 64//SKHCN – QLKH, ngày 23/01/2018 của Sở KHCN tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ cấp tỉnh 2019.
  Ban Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị tổ chức xây dựng đề xuất năm 2019 cho tỉnh Lào Cai và tỉnh Phú Thọ theo hướng dẫn tại công văn của các tỉnh. Mọi đề xuất xin gửi về Ban Khoa học và Công nghệ gồm 01 bản in và 01 bản điện tử. 
             Thời  hạn17h00 ngày 06/07/2018  đối với đề xuất cho tỉnh Lào Cai
                             17h00 ngày 29/06/2018 đối vời đề xuất cho tỉnh Phú Thọ 
             Nơi nhận hồ sơ: Phòng 220, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
             Điện thoại: 02462617532; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             Tài liệu đính kèm: công văn  số 313/SKHCN – QLKH, ngày 15/06/2018 của Sở KH&CN tỉnh Lào Cai
                                        công văn sô 64//SKHCN – QLKH, ngày 23/01/2018 của Sở KHCN tỉnh Phú Thọ
  Trân trọng thông báo ./. 

Nơi nhận: 
-Như trên
- Lưu: VT, KHCN(03)
                                                                      KT. TRƯỞNG BAN
                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN
                                                                              (Đã ký)

                                                                          TRẦN HIỆP
Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Switch mode views: