Học bổng Vietinbank 2018 - 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

Số: 23/HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Vietinbank

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:

Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ thông báo về học bổng thường niên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Chương Dương về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất học bổng trị giá 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau:  

* Đối tượng nhận học bổng Vietinbank: Sinh viên thủ khoa của các Khoa bằng điểm thi THPTQG năm 2018 hoặc xét điểm học bạ (do các Khoa lựa chọn)

* Số lượng: 01 sinh viên

* Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- 01 Đơn xin Học bổng;

- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

- 01 Photo Chứng minh thư nhân dân;

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa căn cứ kết quả điểm trúng tuyển Đại học năm 2018 để xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng. Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng Vietinbank các Khoa lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 thứ 5 ngày 20/9/2019.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT&CTSV, Tmduc(5).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn

Học bổng Viettel 2018 - 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

 Số: 24/ HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Viettel

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa      

Trong năm học 2018-2019, Tập đoàn quân đội Viettel chi nhánh Gia Lâm tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K60, K61, K62 đạt kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên. Ưu tiên các sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Học viện trở lên, đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc ngoài nước, có bài báo quốc tế hoặc trình bày tại Hội thảo quốc tế năm học 2017-2018.

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ về văn phòng Khoa. Các Khoa lựa chọn 01 sinh viên lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00
ngày 20/9/2018.

Hồ sơ bao gồm:

-         01 bản photo Chứng minh thư nhân dân;

-         Bảng điểm năm học 2017-2018 (in từ hệ thống Ban quản lý đào tạo);

-         Giấy xác nhận đạt giải trong các cuộc thi Khởi nghiệp trong hoặc ngoài nước (nếu có);

-         Giấy xác nhận tham gia hội thảo quốc tế, có bài báo quốc tế, hoặc giấy khen nghiên cứu khoa học cấp Học viện trở lên (nếu có).

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (Số điện thoại: 024.6261.7528)

  

Nơi nhận:

-          Như trên.

-         Lưu CTCT và CTSV.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn

 

Học bổng Agribank 2018 - 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

 Số: 25/ HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Agribank

năm học 2018-2019

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa     

 

Trong năm học 2018-2019, Ngân hàng Agribank chi nhánh Chương Dương tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên K60, K61, K62 đạt kết quả học tập trong năm học 2017-2018 từ loại Khá trở lên. Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: mồ côi, khuyết tật, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc các đối tượng trên nộp hồ sơ về Khoa. Các Khoa lựa chọn 01 sinh viên lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 ngày 20/9/2018.

Hồ sơ bao gồm:

-         Đơn xin cấp học bổng trình bày hoàn cảnh và mục đích sử dụng học bổng;

-         Bản photo Chứng minh thư nhân dân;

-         Bảng điểm năm học 2017-2018 (in từ hệ thống Ban quản lý đào tạo);

-         Giấy xác nhận khuyết tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo… (nếu có).

Chi tiết liên hệ: P101, Nhà hành chính (Số điện thoại: 024.6261.7528)

 Nơi nhận:

-    Như trên.

-   Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(10).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn

 

Copyright: Khoa Cơ  - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 6261 7699 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: