Khoa Giáo dục quốc phòng

Mục tiêu đào tạo

Email In PDF.

Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, nhằm:

1. Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù định đối với cách mạng Việt Nam.

2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 02 Tháng 8 2013 21:37 )