Khoa Giáo dục quốc phòng

Học phần I

Hoc phan I

Email In PDF.

HỌC PHẦN I

Đường lối quân sự của Đảng

TT

Tên bài

1

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

2

Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

3

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

5

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

6

Kết hợp phát triền kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

7

Nghệ thuật quân sự Việt Nam

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 09:34 )