Khoa Giáo dục quốc phòng

Học phần II

Hoc phan II

Email In PDF.

HỌC PHẦN II

Công tác quốc phòng, an ninh

TT

Tên bài

1

Phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

2

Phòng chống chiến dịch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

3

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

4

Xây dựng và bảo vệ chue quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

5

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6

Những vấn đề cơ bản về bảo vệan ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

7

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

8

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội