Khoa Giáo dục quốc phòng

THÔNG BÁO KIỂM TRA LÂN 2 HP3 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Email In PDF.

THÔNG BÁO

-Khoa GDQP tổ chức kiểm tra Học phần 3 lần hai để lấy điểm giữa kỳ đối với các sinh viên kiểm tra lần một không đạt yêu cầu và các sinh viên lần một chưa kiểm tra (Có lý do chính đáng).

-Thời gian tổ chức kiểm tra từ tiết 1-6 ngày 24/4/2016 (Chủ nhật).

-Địa điểm kiểm tra tại bãi tập bắn súng của Học viện (Sau nhà hành chính).

-Trang phục: Đi dày, đội mũ cứng theo quy định của Khoa.

Vậy Khoa GDQP thông báo để mọi sinh viên biết và chủ động thời gian.