Khoa Giáo dục quốc phòng

DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ

Email In PDF.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      

        Số :       / HVN- GDQP                          Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017                                      

THÔN BÁO

Về việc đính chính sai sót thông tin trước khi in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

                   Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

                                     Đoàn thanh niên

                                     Các lớp sinh viên

                  

          Căn cứ quyết định số 737/QĐ-HVN ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh;

          Căn cứ quyết định số 484/QĐ-HVN ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh;

          Căn cứ quyết định số 549/QĐ-HVN ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh;

          Khoa Giáo dục quốc phòng được Học viện giao nhiệm vụ in và cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên trong Học viện. Để tạo điều kiện cho khoa hoàn thành nhiệm vụ và tránh sai sót khi in, khoa Giáo dục quốc phòng kính đề nghị Lãnh đạo các các khoa, Đoàn thanh niên và Các lớp sinh viên thông báo đến sinh viên trong khoa truy cập vào trang http://www.vnua.edu.vn/khoa/gdqp/ ,  kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi in. Sinh viên chỉnh sửa thông tin, đính chính sai sót và đăng ký in theo 3 cách:

          Cách 1: Sinh viên trực tiếp đến phòng phòng 110 khu nhà làm việc của các khoa, viện, trung tâm (cạnh giảng đường A) vào thứ 3 và thứ 5 trong tuần

     Cách 2: Sinh viên gọi điện thoại đến số máy 04.6261.7511 hoặc số 0982418269 trong giờ làm việc

      Cách 3: Sinh viên gửi nội dung chỉnh sửa thông tin vào địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

          Thời gian đính chính sai sót, chỉnh sửa thông tin và đăng ký in từ 31/7/2017. Sau thời gian trên sinh viên không đăng ký in khoa sẽ tạm dừng lại.

          Sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa nộp tiền mua phôi chứng chỉ khoa sẽ không in.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG  KHOA

- Như trên;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                    

                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Văn Tám

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 08:34 )