Khoa Giáo dục quốc phòng

THÔNG BÁO CẤP CHỨNG CHỈ T7-2017

Email In PDF.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số :  24  / HVN- GDQP                          Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017                                   

                                                       THÔNG BÁO

Về việc đính chính sai sót thông tin, đăng ký in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

 

                  

          Căn cứ cuộc họp xét chứng chỉ Giáo dục quốc phòng ngày 20 tháng 7 năm 2017,

Khoa  Giáo dục quốc phòng thông báo đến sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2017 như sau:

1.Sinh viên xem danh sách trên trang http://www.vnua.edu.vn/khoa/gdqp/ hoặc 

trang http://daotao.vnua.edu.vn/default.aspx với định dạng ngày/tháng/năm sinh

2.Thời gian đính chính sai sót thông tin và đăng ký in chứng chỉ  ngày 31/7/2017.

Buổi sáng từ  8 giờ 00 đến 10 giờ 30 ; buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30. Sau thời gian trên sinh viên

không đăng ký coi như không có nhu cầu in chứng chỉ.

3.Địa điểm: phòng 110 nhà làm việc của các khoa, viện, trung tâm (cạnh giảng đường A)

4.Cách thức đăng ký đính chính sai sót thông tin và đăng ký in chứng chỉ: sinh viên đến trực tiếp phòng hoặc

đện thoại : 0982 418 269 (gặp cô Hương).

5.Thời gian in chứng chỉ: ngày 01/8/2017

6.Thời gian trả chứng chỉ: ngày 03/8/2017. Buổi sáng từ  8 giờ 00 đến 10 giờ 30 ;

                                                                     Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

Lưu ý: Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng là điều kiện bắt buộc để sinh viên xét tốt nghiệp ra trường.

 

                                                                                                    TRƯỞNG  KHOA

                           

                                                                                                              Đã ký

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Tám

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 08:33 )