Khoa Giáo dục quốc phòng

 

- CHI ỦY:

+ Bí thư: Nguyễn Xuân Bách

+ Phó Bí thư: Nguyễn Văn Tám

+ Chi ủy viên: Dương Xuân Dũng


- BAN CHỦ NHIỆM:

Họ tên

Cấp bậc

Chức vụ

Nguyễn Văn Tám

Đại tá

Trưởng Khoa

Nguyễn Xuân Bách

Đại tá

Phó Trưởng Khoa


- BCH CÔNG ĐOÀN:

+ Chủ tịch: Dương Xuân Dũng

+ Phó Chủ tịch: Bùi Xuân Thủy

+ Ủy viên:

- BỘ MÔN TRỰC THUỘC VÀ VĂN PHÒNG KHOA

+ Bộ môn Đường Lối

+ Bộ môn Chiến Thuật

+ Bộ môn Quân sự chung

+ Văn phòng Khoa