KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 -2018

Khoa Kế toán và QTKD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên làm KLTN Học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

1. Điều kiện được bảo vệ

Sinh viên có điểm KLTN trung bình của giáo viên hướng dẫn và giáo viên chấm phản biện đạt điểm C trở lên (từ 5,5 trở lên).

Sinh viên không hoàn thành khóa luận do điều kiện khách quan được giáo viên hướng dẫn và Khoa xác nhận hoặc có kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp của hai giảng viên bị điểm F phải thực hiện lại khóa luận tốt nghiệp hoặc phải học và thi 10 TC tự chọn trong phần chuyên môn mà sinh viên chưa tích lũy được trong quá trình học.

2. Hình thức báo cáo

Sinh viên chuẩn bị báo cáo dạng Powerpoint, trình bày trong phạm vi 8-10 phút/sinh viên.

3. Thời gian bảo vệ

Từ 8h00 sáng thứ 3 ngày 12/06/2018, tại Khoa ( tầng 4 nhà Hành chính)

4. Yêu cầu chuẩn bị trước khi bảo vệ

Sinh viên phải tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về điều kiện cần thiết để làm KLTN của mình. Khoa sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sinh viên không đủ điều kiện làm KLTN nhưng vẫn làm KLTN.

Sinh viên kiểm tra danh sách, địa điểm bảo vệ và có mặt tại địa điểm bảo vệ đúng giờ. Thời gian bảo vệ bắt đầu từ 8h00 ngày thứ ba (12/06/2018). Khi đi mang theo thẻ sinh viên (Danh sách sinh viên chia tiểu ban trong file đính kèm 07.6.2018 Danh sách sinh viên chia tiểu ban bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp )

Sinh viên tại mỗi tiểu ban cử 01 nhóm trưởng, chuẩn bị 02 máy laptop và copy toàn bộ bài trình bày của tất cả các sinh viên thuộc tiểu ban mình vào laptop chung trước giờ bảo vệ.

Mỗi Sinh viên chuẩn bị 03 bản báo cáo tóm tắt (bản trình bày) để gửi cho các thành viên của Tiểu ban.

Sinh viên có điểm KLTN từ 8.5 trở lên phải nộp file mềm báo cáo chính thức sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Tiểu ban thi (dạng file doc - Word 2003) về bộ môn thực tập tốt nghiệp trước ngày 20/06/2018. Sinh viên không nộp đúng hạn sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. (Lưu ý: Trong tiêu đề email ghi rõ tên SV và mã số SV và điểm KLTN của mình).

4. Xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học trước thời hạn, có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc ngành 2 phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp ngay sau khi bảo vệ KLTN và gửi về Ban quản lý đào tạo.

Sinh viên ra trường đúng hạn không phải làm đơn xin xét tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 P. TRƯỞNG KHOA

 TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: