Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Học viện thông báo việc xét và công nhận tốt nghiệp tới sinh viên các khóa như sau:

1.      Thời gian xét tốt nghiệp:

Học viện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày 30 các tháng 3, 9, 12 và ngày 25/7 hàng năm. Sinh viên muốn xét tốt nghiệp sớm, hoãn xét tốt nghiệp hoặc xét tốt nghiệp văn bằng thứ hai nộp đơn tới ban Quản lý đào tạo (bàn 4) trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 29 các tháng 3, 9, 12 và từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 7 hàng năm. Ban Quản lý đào tạo thông báo dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trên Website http://daotao.vnua.edu.vn.

2.      Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

a) Nộp đầy đủ học phí theo qui định.

b) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

c) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của  chương trình đào tạo theo học (bao gồm các học phần bắt buộc và tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu);

d) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

đ) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Giám đốc Học viện quy định;

e) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao;

f) Có đơn gửi ban Quản lý đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hơn so với thời gian thiết kế của khoá học.

g) Kể từ khóa 55 (năm tuyển sinh 2010), sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định của Học viện (không áp dụng đối với sinh viên Lào và Campuchia).

Học viện thông báo việc xét và công nhận tốt nghiệp tới sinh viên toàn Học viện biết để thực hiện.

Mọi ý kiến thắc mắc, xin liên hệ với ban Quản lý đào tạo số điện thoại 024.62617520 gặp bàn số 6 (Cô Toàn).

Switch mode views: