Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh tại Sơn La do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì

Ngày 14/12/2017, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài “Mối quan hệ quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình và nhà đầu tư: Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và giải pháp đối với tỉnh Sơn La”.

 

 Hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài

Đề tài được triển khai nghiên cứu từ năm 2016, do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, TS. Lê Thị Minh Châu - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm. Đề tài đã tiến hành khảo sát 3 đối tượng chính là hộ nông dân, nhà đầu tư và cán bộ chuyên trách tại tỉnh Sơn La về mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và nhà đầu tư. Ngoài ra, đề tài còn khảo sát các đối tượng trên tại một số địa phương điển hình (bao gồm Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc) để rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Sơn La. Kết quả nghiên cứu đã phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình với nhà đầu tư ở tỉnh Sơn La thông qua các mô hình liên kết sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm: Mô hình nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất với doanh nghiệp, mô hình nông dân cho nhà đầu tư thuê quyền sử dụng đất, mô hình nông dân liên kết sản xuất theo hợp đồng với doanh nghiệp và mô hình nông dân liên kết sản xuất theo hình thức Hợp tác xã. Đồng thời, đề tài đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các mô hình liên kết sử dụng đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đảm bảo sự hài hòa trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm sự manh mún, phân tán trong sản xuất nông nghiệp và sự ổn định kinh tế, xã hội của tỉnh.

Xin mời Quý vị xem phóng sự về quá trình thực hiện và nghiệm thu đề tài tại địa chỉ:

http://sonladost.gov.vn/video/2030_4139/Giai-phap-thuc-day-moi-quan-he-quyen-su-dung-dat-giua-ho-gia-dinh-va-nha-dau-tu-tai-tinh-Son-La.htm

                                                                   Nguyễn Đăng Học - Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh

Switch mode views: