Nội dung chính

CHECK MAIL

Email:  
Password:  
 

Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVNNVN) với Đại học Trường Giang

 

Website: http://www.vnua.edu.vn/default.asp?cid=12&ID=3310

Ngành đào tạo

Nông nghiệp Khoa học và Đời sống
Kỹ thuật Cơ khí Thông tin điện tử
Tin học Hoá chất
Môi trường Quản lý, Kinh tế

Trình độ đào tạo

1. Đào tạo đại học

     1. 1.    Các chương trình 1+1+3: Năm thứ nhất học chuyên môn tại HVNNVN, năm thứ hai nhập trường ĐH Trường Giang học 1 năm miễn phí tiếng hán, sau đó tiến hành 3 năm học tập cùng chuyên ngành đã học ở HVNNVN;

    1. 2.    Các chương trình 2+1+2: Năm thứ nhất, thứ hai học chuyên môn tại HVNNVN, năm thứ ba nhập trường ĐH Trường Giang học 1 năm miễn phí tiếng Hán, sau đó tiến hành 2 năm học tập cùng chuyên ngành đã học ở HVNNVN;

    1. 3.    Các chương trình 1+4: Năm thứ nhất nhập trường ĐH Trường Giang học 1 năm miễn phí tiếng Hán, sau đó học bốn năm chuyên ngành.

2. Đào tạo Sau Đại học

    2. 1.      Đào tạo cao học 1+3: Vào học một năm miễn phí tiếng Hán và ba năm học chuyên môn tại ĐH Trường Giang.

    2. 2.      Đào tạo Tiến sỹ 1+(3-5): Vào học một năm miễn phí tiếng Hán và ba đến năm năm học chuyên môn tại ĐH Trường Giang.

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung.

- Hình thức cấp bằng: Do Đại học Trường Giang cấp bằng

- Đối tượng tuyển sinh:

  • Sinh viên đang học đại học tại HVNNVN (đối với các hình thức liên kết 1+1+3 và 2+1+2);
  • Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương (đối với các chương trình 1+4);
  • Sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương có bảng điểm đại học để minh chứng (đối với hình thức đào tạo cao học 1+3 và đào tạo Tiến sỹ 1+(3-5)).
Viết bởi Ban HTQT