Quy trình quản lý LHS - SV quốc tế

QUY TRÌNH BIỂU MẪU
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI (CẤP HỌC VIỆN) - QT_044_HTQT  - QT44_BM01_ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP HỌC
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI (CẤP ĐƠN VỊ)_QT_045_HTQT  
 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH DIỆN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH_QT_046_HTQT  
 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH DIỆN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH_QT_047_HTQT

-QT47_BM01_ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN CÁ NHÂN

- QT47_BM02_PHIẾU ĐĂNG KÝ - APPLICATION FORM

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH DIỆN TỰ TÚC KINH PHÍ_QT_048_HTQT

- QT48_BM01_HƯỚNG DẪN HỒ SƠ DỰ TUYỀN

- QT48_BM02_PHIẾU ĐĂNG KÝ - APPLICATION FORM

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO LHS TỰ TÚC QT_049_HTQT  
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỌC LHS DIỆN HỌC BỔNG QT_050_HTQT

QT50_BM01_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH HỌC

QT50_BM02_BẢN CAM KẾT KÉO DÀI THỜI HẠN HỌC TẬP

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIA HẠN KÉO DÀI THỜI GIAN HỌC TẬP CHO LHS QT_051_HTQT

QT51_HTQT_BM01_ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI HẠN HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM 

QT51_BM02_ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HỌC BỔNG VÀ THỜI GIAN HỌC TẬP

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN LHS HIỆP ĐỊNH_QT_052_HTQT  
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP QT_053_HTQT QT53_BM01_ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP VỀ THĂM THÂN, LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP QT_054_HTQT

QT54_BM01_ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ NƯỚC LÀM ĐỀ TÀI

QT54_BM02_ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ NƯỚC THĂM THÂN

Chuyên mục phụ