GIỚI THIỆU CHUNG

PDF Print E-mail
Thursday, 12 April 2012 00:00

I. Quá trình hình thành

Ban thanh tra Giáo dục được thành lập theo quyết định số 1178/QĐ-NN1 ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội với chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo, lao động sư phạm của viên chức giảng dạy-công nhân viên, than tra khiếu nại, tố cáo về giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

Theo định hướng phát triển triển của nhà trường, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 248/QĐ-NNH ngày 14 tháng 02 năm 2012 thành lập Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trên cơ sở sáp nhập Ban Thanh tra giáo dục và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chịu sự quản lý hành chính 2 cấp: Trường – Phòng ban.

Theo quyết định số 1783/QĐ-HVN ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phòng Thanh tra và Khảo thí được đổi tên thành Ban Thanh tra trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban có Trưởng ban và các Phó trưởng Ban do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định.

2. Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của Ban; Bố trí tổ công tác/viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phó trưởng Ban giúp Trưởng Ban theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Viên chức trong Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Last Updated ( Tuesday, 21 October 2014 03:59 )
 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review