CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

PDF Print E-mail
Friday, 30 March 2012 00:00

 

1. Vị trí và chức năng

Ban thanh tra là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện) có chức danh tham mưu và giúp Giám đốc Học viện thực hiện quyền thanh tra nội bộ trong phạm vi Học viện theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra trong phạm vi quản lý của Học viện. Bảo đảm cho Học viện hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy; quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong Học viện.

4. Giúp Giám đốc Học viện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Học viện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Giúp Giám đốc Học viện về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Học viện theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Học viện theo yêu cầu của Giám đốc Học viện và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

7. Là đầu mối đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu  và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của Ban theo đúng quy định hiện hành.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

      

Last Updated ( Tuesday, 21 October 2014 04:01 )
 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review