cấu hình

TRA CỨU CÔNG LAO ĐỘNG SINH VIÊN
Nhập thông tin Mã sinh viên hoặc Chọn lớp tra cứu :
 

 
Quy định về đăng ký và Quản lý công lao động (sinh viên cần xem kỹ trước khi đăng ký)

Mẫu đăng ký công lao động