Thông báo số 16: Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì hè, năm học 2017 - 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 01:37

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

        PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

              Số :  16/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 12  tháng  06  năm 2018

 

                                              THÔNG BÁO

                                   Lịch thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng

                        trong kì hè, năm học 2017 - 2018 (từ 12/06/2018 đến 20/07/2018)

           1. Mức học phí

Học kì hè, năm học 2017 – 2018, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-HVN ngày 11/05/2017 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Quyết định 3660/QĐ-HVN ngày 11/09/2017 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 14: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:38

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 14/TB-TCKT

 

                            Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

                               THÔNG BÁO

                          V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

                                       học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2017 - 2018, Học viện đã có Thông báo số 02/TB-TCKT ngày 02/02/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2017 – 2018, hạn đến ngày 17/03/2018.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 13: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:33

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 13/TB-TCKT

 

                            Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

                                     THÔNG BÁO

                               V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

                                       học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2017 – 2018, Học viện đã có Thông báo số 01/TB-TCKT ngày 02/02/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến ngày 17/03/2018.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 12: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 06:45

                 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

           PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                       

              Số : 12/TB-TCKT                                                                      Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

                                                    THÔNG BÁO

                                                   V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018

                                                        cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                 Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

 Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 12: V/v cung cấp thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu tại Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 01:15

           BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

             Số : 12/TB-TCKT                                                                 Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

                                              THÔNG BÁO

                                     V/v cung cấp thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân

                                  đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu tại Học viện

                                                                  

             Kính gửi :  - Lãnh đạo các đơn vị

                                 - Cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ thanh toán kinh phí tại đơn vị

 

            Theo quy định pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất như tiền lương, tiền công phải kê khai thuế (có mã số thuế) để thực hiện kê khai quyết toán, nộp thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Trách nhiệm đối với đơn vị chi trả thu nhập phải thực hiện thu thuế, kê khai và nộp thuế đối với các khoản chi trả thu nhập phát sinh từ hai triệu đồng trở lên đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu tại Học viện. Vì vậy, để đảm bảo đủ thông tin cá nhân cho việc kê khai thuế TNCN của Học viện, cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân và đảm bảo quyền lợi cho cá nhân được chi trả thu nhập tại Học viện, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 1 của 43
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541