Thông báo số 14: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:38

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 14/TB-TCKT

 

                            Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

                               THÔNG BÁO

                          V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

                                       học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2017 - 2018, Học viện đã có Thông báo số 02/TB-TCKT ngày 02/02/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2017 – 2018, hạn đến ngày 17/03/2018.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 13: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:33

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 13/TB-TCKT

 

                            Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

                                     THÔNG BÁO

                               V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

                                       học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2017 – 2018, Học viện đã có Thông báo số 01/TB-TCKT ngày 02/02/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến ngày 17/03/2018.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 12: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 06:45

                 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

           PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                       

              Số : 12/TB-TCKT                                                                      Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

                                                    THÔNG BÁO

                                                   V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018

                                                        cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                 Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

 Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 12: V/v cung cấp thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu tại Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 01:15

           BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

             Số : 12/TB-TCKT                                                                 Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

                                              THÔNG BÁO

                                     V/v cung cấp thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân

                                  đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu tại Học viện

                                                                  

             Kính gửi :  - Lãnh đạo các đơn vị

                                 - Cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ thanh toán kinh phí tại đơn vị

 

            Theo quy định pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất như tiền lương, tiền công phải kê khai thuế (có mã số thuế) để thực hiện kê khai quyết toán, nộp thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân. Trách nhiệm đối với đơn vị chi trả thu nhập phải thực hiện thu thuế, kê khai và nộp thuế đối với các khoản chi trả thu nhập phát sinh từ hai triệu đồng trở lên đối với cá nhân không thuộc cán bộ cơ hữu tại Học viện. Vì vậy, để đảm bảo đủ thông tin cá nhân cho việc kê khai thuế TNCN của Học viện, cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân và đảm bảo quyền lợi cho cá nhân được chi trả thu nhập tại Học viện, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 11: V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 09:02

              BỘ NÔNG NGHIỆP                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

             Số : 11/TB-TCKT                                                                  Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

                                                THÔNG BÁO

                       V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2017

                                                                  

               Kính gửi :  - Lãnh đạo các đơn vị

                                   - Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

Ngày 02/03/2018, Ban Tài chính và Kế toán đã có Thông báo số 03/TB-TCKT, về việc xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017. Thời gian điều chỉnh thông tin từ ngày 02/03/2018 đến hết ngày 10/03/2018. Trong thời gian trên đã có một số cán bộ, viên chức (CB, VC) đến làm việc với Ban Tài chính và Kế toán để điều chỉnh bổ sung, tách thu nhập từ các nguồn đề tài, dự án, tạm ứng. Do đó, thu nhập chịu thuế của một số CB, VC có thay đổi. Ban Tài chính và Kế toán thông báo hình thức quyết toán, số thuế quyết toán thuế TNCN năm 2017 như sau:

Đọc thêm...
 


Trang 4 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541