Thông báo số 08: V/v đốc thu học phí học kì 2, năm học 2017 – 2018 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 02:21

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

                Số : 08/TB-TCKT 

 

                          Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

 

                                     THÔNG BÁO

                                 V/v đốc thu học phí học kì 2, năm học 2017 – 2018

                                                           đối với học viên cao học

 

Trong học kì 2, năm học 2017 - 2018, Học viện đã thu tiền học phí đối với học viên cao học đến ngày 17/03/2018. Tuy nhiên, một số học viên có nhu cầu học lại, học bổ sung một số môn học nên học phí có phát sinh sau thời điểm đăng ký học phí kì 2, năm học 2017 -2018. Ngoài ra, một số học viên khóa 26 do chưa kích hoạt tài khoản nên chưa nộp học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 07: V/v đốc thu học phí học kì 2, năm học 2017–2018 đối với sinh viên hệ chính quy
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 02:16

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

             Số : 07 /TB-TCKT 

 

                          Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

                                     THÔNG BÁO

                                    V/v đốc thu học phí học kì 2, năm học 2017–2018

                                                   đối với sinh viên hệ chính quy

 

Học kì 2, năm học 2017–2018, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến ngày 17 tháng 03 năm 2018. Tuy nhiên, trong tháng 3 có nhiều sinh viên đăng ký bổ sung các học phần học ngoài giờ, học phần tương đương, bổ sung khóa luận tốt nghiệp nên một số sinh viên chưa kiểm tra học phí biến động do đăng kí bổ sung, hoặc nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì 2, năm học 2017 – 2018, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 19/03/2018 đến 16 giờ ngày 26/03/2018.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 04: V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 04:00

              BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số : 04/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày 07  tháng 03 năm 2018

                                            

                                          THÔNG BÁO

                           V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

                                                                                          

               Kính gửi :   Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ,viên chức trong toàn Học viện

            Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017, Ban Tài chính và Kế toán xin thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) trong toàn Học viện về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo kế hoạch KHCN năm 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 02:05

Thông báo kế hoạch KHCN năm 2018 (chi tiết file đính kèm)

 
Thông báo số 03: V/v xác nhận thu nhập và Thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 01:07

               BỘ NÔNG NGHIỆP                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

            Số : 03/TB-TCKT                                                            Hà Nội, ngày 02  tháng 03 năm 2017

 

                                      THÔNG BÁO

                V/v xác nhận thu nhập và Thuế thu nhập cá nhân năm 2017

                                                                                            

               Kính gửi :  Lãnh đạo các đơn vị

                                  Cán bộ,viên chức trong toàn Học viện

 

Căn cứ vào các quy định, chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và phương pháp tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế cụ thể cho năm 2017, Ban Tài chính và Kế toán đã tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2017 và tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2017 của từng cán bộ, viên chức (CB, VC).

Đọc thêm...
 


Trang 5 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541