Thong báo số 51: Về việc sử dụng thống nhất các mẫu chứng từ kế toán
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 07:39

B NÔNG NGHIP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________

Số : 51/TB-TCKT

Về việc sử dụng thống nhất các
mẫu chứng từ kế toán

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________

 

                           Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

                                                                 

                                      Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, trong đó có quy định rõ từ ngày 1/1/2018, tại đơn vị sự nghiệp sẽ thống nhất mẫu chứng từ kế toán,Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị trong Học viện từ nay sẽ sử dụng chứng từ kế toán thanh toán thống nhất trong toàn Học viện được quy định theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính. Đề nghị các đơn vị sử dụng mẫu chứng từ kế toán được đăng tải tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/phongban/tckt của Ban Tài chính và Kế toán từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 (mẫu này chỉ khác mẫu cũ ở căn cứ văn bản quy phạm pháp luật – Góc trên cùng bên phải của mẫu chứng từ). Sau thời gian trên, Ban Tài chính và Kế toán không chấp nhận thanh toán đối với những từ kế toán sử dụng không đúng mẫu theo quy định.

Đề nghị tất cả các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận                                                                                         TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                                   TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu Ban TCKT.    

 

                                                                                                   PGS.TS. Phạm Văn Hùng                                       

 

                                                                                                 

 
Công văn số 1602: Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 04:29

Công văn số 1602: Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ

 
Thông báo số 50: Thông báo thời gian nhận chứng từ tới các đơn vị trong Học viện
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 14 Tháng 12 2017 05:39

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

Số:  50  /CV-TCKT                                           Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

 

                           Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

             Để đảm bảo thanh toán kinh phí năm 2017 theo yêu cầu của kho bạc và đúng quy trình, tiến độ, Ban Tài chính Kế toán thông báo thời gian nhận chứng từ tới các đơn vị trong Học viện như sau:

 

Đọc thêm...
 
Thông báo số 44: V/v cảnh báo lần 2 đối với học viên còn nợ học phí V/v cảnh báo lần 2 đối với học viên còn nợ học phí trong học kì 1 năm học 2017 – 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 07:25

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  44 /TB-TCKT

 

                          Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

                                     THÔNG BÁO

               V/v cảnh báo lần 2 đối với học viên còn nợ học phí

                            trong học kì 1 năm học 2017 – 2018

 

Học kì 1, năm học 2017 - 2018, Học viện đã có Thông báo số 31/HVN-TCKT ngày 18/08/2017 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 1 năm học 2017 – 2018, hạn đến  ngày 30/09/2017.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 43: V/v cảnh báo lần 2 đối với sinh viên còn nợ học phí trong học kì 1 năm học 2017 – 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 07:23

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  43 /TB-TCKT

 

                        Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

                                     THÔNG BÁO

                 V/v cảnh báo lần 2 đối với sinh viên còn nợ học phí

                              trong học kì 1 năm học 2017 – 2018

 

Học kì 1, năm học 2017 – 2018, Học viện đã có Thông báo số 30/HVN-TCKT ngày 18/08/2017 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 1 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến ngày 30/09/2017.

Đọc thêm...
 


Trang 6 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541