Thông báo số 42: V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc năm 2017
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 09:27

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________

Số :  42/CV-TCKT

V/v đăng ký mã số thuế, đăng ký người

phụ thuộc năm 2017

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________


                    Hà Nội, ngày  31  tháng 10  năm 2017

                                                   

                                        Kính gửi :   - Các đơn vị

                 - Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

 

 

         Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2017, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 41: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 07:13

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số :  41 /TB-TCKT

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

                                     THÔNG BÁO

 V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

                học kì 1 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 1, năm học 2017 - 2018, Học viện đã có Thông báo số 31/HVN-TCKT ngày 18/08/2017 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 1 năm học 2017 – 2018, hạn đến  ngày 30/09/2017.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 40: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 07:09

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số :  40 /TB-TCKT

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

                                             THÔNG BÁO

             V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

                      học kì 1 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 1, năm học 2017 – 2018, Học viện đã có Thông báo số 30/HVN-TCKT ngày 18/08/2017 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 1 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến ngày 30/09/2017.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 37: V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2017 – 2018 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 10 2017 03:31

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  37/TB-TCKT

 

 

Hà Nội, ngày 03  tháng 10  năm 2017

 

                                     THÔNG BÁO

          V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2017 – 2018

                                  đối với học viên cao học

 

Trong học kì 1, năm học 2017 - 2018, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên cao học đến ngày 30/09/2017 (Thông báo thu học phí 31/HVN-TCKT ngày 18/08/2017). Tuy nhiên, một số học viên có nhu cầu học lại, học bổ sung một số môn học nên học phí có phát sinh sau thời điểm đăng ký học phí kì 1, năm học 2017 -2018. Ngoài ra, một số học viên K26 do chưa kích hoạt tài khoản nên chưa nộp học phí

Đọc thêm...
 
Thông báo số 36: V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2017–2018 đối với sinh viên hệ chính quy
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 10 2017 03:11

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  36 /TB-TCKT

 

 

Hà Nội, ngày 03  tháng 10  năm 2017

 

                                               THÔNG BÁO

                                      V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2017–2018

                                         đối với sinh viên hệ chính quy

 

Học kì 1, năm học 2017–2018, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến ngày 02 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, trong tháng 9 có nhiều sinh viên đăng ký bổ sung các học phần với khóa 62 (từ ngày 14/09 đến 16/09/2017) và đăng kí học ngoài giờ (đăng ký bổ sung từ ngày 05/09 đến 10/09/2017), nên một số sinh viên chưa kiểm tra học phí biến động do đăng kí bổ sung, hoặc nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì 1, năm học 2017 – 2018, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 03/10/2017 đến 16 giờ ngày 20/10/2017.

Đọc thêm...
 


Trang 7 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541