Thông báo số 34: V/v sử dụng chứng từ thu học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 02:53

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

                           Số: 34/HVN-TCKT 

          V/v sử dụng chứng từ thu học phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


                       Hà Nội, ngày 06  tháng 09 năm 2017

                                                                  

                       Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trong toàn Học viện

           Thực hiện theo công văn số 43737/CT-QLAC ngày 29/06/2017 của Cục thuế TP Hà Nội về việc sử dụng chứng từ thu học phí, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 32: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 đối với nghiên cứu sinh
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 07:07

 

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

           

            Số: 30/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 18  tháng 08 năm 2017


                                                              THÔNG BÁO

                        V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 đối với nghiên cứu sinh 

 

            Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

            Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Đọc thêm...
 
Thông báo số 31: V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 07:02

        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 30/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 18  tháng 08 năm 2017 

 


                                                                             THÔNG BÁO

                                  V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 đối với học viên cao học 

 

I. HỌC PHÍ HỌC VIÊN CAO HỌC

            Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các đơn vị có lớp phối hợp đào tạo (trừ lớp cao học CHTB1QLKT, khoá 24).

            Hình thức nộp: học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, Học viện tiếp tục thu học phí của học viên cao học thông qua tài khoản cá nhân của học viên mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank).

Đọc thêm...
 
Thông báo số 30: V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2017 – 2018
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 06:57

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 30/HVN-TCKT                                           Hà Nội, ngày 18  tháng 08 năm 2017

 

                                                         

                                                                      THÔNG BÁO

                                 V/v lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2017 – 2018          

 

I. HỌC PHÍ SINH VIÊN ĐẠI  HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Hình thức và đối tượng

            Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

            Tất cả sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng (kể cả sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễm, giảm học phí, sinh viên thuộc diện cử tuyển) nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). (Đối với đối tượng SV được miễn giảm học phí, Học viện sẽ chi trả tiền miễn giảm học phí vào cuối học kì sau khi sinh viên đã hoàn tất việc nộp học phí theo quy định; đối với sinh viên diện cử tuyển, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về).

 

Đọc thêm...
 
Thông báo số 24: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 2 năm 2017 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 02:45

              BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

           PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         

              Số :  24/TB-TCKT                                                         Hà Nội, ngày 10  tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 2 năm 2017

cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                  Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Đọc thêm...
 


Trang 8 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541