Thông báo số 13: V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân- Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 01:03

               BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số :  13/HVN-TCKT                                       Hà Nội, ngày 22  tháng 03  năm 2017


                                       THÔNG BÁO

                            V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

                Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2016

                                                                    

               Kính gửi :    - LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

                                   - CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TOÀN HỌC VIỆN

Ngày 27/02/2017, Ban Tài chính và Kế toán đã có Thông báo số 07/TB-TCKT, về việc xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016. Thời gian điều chỉnh thông tin từ ngày 27/02/2017 đến hết ngày 08/03/2017. Trong thời gian trên đã có một số cán bộ, viên chức (CB, VC) đến làm việc với Ban Tài chính và Kế toán để điều chỉnh bổ sung, tách thu nhập từ các nguồn đề tài, dự án, tạm ứng. Ban Tài chính và Kế toán đã nhận phản hồi đến hết ngày 15/03/2017. Do đó, thu nhập chịu thuế của một số CB, VC có thay đổi. Ban Tài chính và Kế toán thông báo hình thức quyết toán, số thuế quyết toán thuế TNCN năm 2016 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo đốc thu và gia hạn học phí đối với học viên
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 05 Tháng 3 2017 16:00

Thông báo đốc thu và gia hạn học phí học kì 2, năm học 2016-2017 đối với học viên cao học. Xin xem tại địa chỉ:

http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/doc-thu-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc-28278.html

 
Thông báo đốc thu và gia hạn học phí đối với sinh viên
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 05 Tháng 3 2017 15:58

Thông báo đốc thu học phí học kì 2, năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy. Xin xem tại địa chỉ:

http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/doc-thu-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-28279.html

 
Thông báo số 08: V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 02:35

                BỘ NÔNG NGHIỆP                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số :  08/TB-TCKT                                              Hà Nội, ngày  27   tháng  02  năm 2017


                                       THÔNG BÁO

                        V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2016

                                                                                             

               Kính gửi :   - TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ

                                    - CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN HỌC VIỆN

           Thực hiện công tác quyết toán thuế TNCN năm 2016, Ban Tài chính và Kế toán xin thông báo tới các đơn vị và toàn thể CB, VC trong toàn Học viện về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 07: V/v xác nhận thu nhập và Thuế thu nhập cá nhân năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 02:31

                  BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số :  07/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày  27   tháng  02  năm 2017

 

                                            THÔNG BÁO

                                     V/v xác nhận thu nhập và Thuế thu nhập cá nhân năm 2016

                                                                                             

               Kính gửi :  - LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

                                   - CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN HỌC VIỆN

Căn cứ vào các quy định, chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và phương pháp tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế cụ thể cho năm 2016, Ban Tài chính và Kế toán đã tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2016 và tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2016 của từng CB, VC.

Đọc thêm...
 


Trang 10 của 45
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541