Thông báo số 20: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 00:56

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  20/TB-TCKT

 

                  Hà Nội, ngày 18  tháng 04  năm 2017

                               THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

         học kì 2, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2)

 

 

              Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 129/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2016 – 2017. Thời gian học viên nộp tiền vào tài khoản từ 02/01/2017 đến 28/02/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/thu-tien-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc-28117.html); Thông báo số 10/TB-TCKT ngày 03/03/2017 về việc đốc thu học phí học kì 2 năm học 2016 – 2017, hạn nộp đến ngày 20/03/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/doc-thu-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc-28278.html); Thông báo số 16/TB-TCKT ngày 31/03/2017 về việc cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí;

Đọc thêm...
 
Thông báo số 19: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2) và sinh viên thuộc diện được công nhận tốt nghiệp còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 00:53

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  19/TB-TCKT

 

                Hà Nội, ngày 18  tháng 04  năm 2017


 

                                THÔNG BÁO

        V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

       học kì  2, năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí (lần 2)

 và sinh viên thuộc diện được công nhận tốt nghiệp còn nợ học phí

 

 

 

Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 128/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với sinh viên trong học kì 2 năm học 2016 – 2017. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản đến 28/02/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-28118.html). Thông báo số 09/TB-TCKT ngày 03/03/2017 về việc đốc thu học phí học kì 2 năm học 2016–2017, hạn nộp đến ngày 20/03/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/doc-thu-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-28279.html).   Thông báo số 15/TB-TCKT ngày 31/03/2017 về việc cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 17: V/v thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của CB, VC năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 00:56

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 17/HVN-TCKT                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04  năm 2017

 

                                                                     THÔNG BÁO

                              V/v thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của CB, VC năm 2016

                                                                    

Kính gửi:        Lãnh đạo các đơn vị

Cán bộ, viên chức và người lao động

 

Theo quy định của Luật thuế TNCN, các cá nhân và đơn vị thực hiện chi trả thu nhập phải kê khai, quyết toán và nộp thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (tức ngày 31/03/2017). Theo đó, đối với các cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC) có phát sinh thuế TNCN năm 2016 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện có trách nhiệm thu thuế của CB, VC chậm nhất ngày 31/03/2017. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho CB, VC hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước đúng hạn, Học viện đã tạm ứng tiền để thực hiện nộp thuế TNCN cho CB, VC.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 16: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 07:34

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  16 /HVN-TCKT

 

                              Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

                                   THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

              học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 129/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2016 – 2017. Thời gian học viên nộp tiền vào tài khoản từ 02/01/2017 đến 16 giờ ngày 28/02/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/thu-tien-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc-28117.html)..Thông báo số 10/TB-TCKT ngày 03/03/2017 về việc đốc thu học phí học kì 2 năm học 2016 – 2017, hạn nộp đến 16 giờ ngày 20/03/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/doc-thu-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc-28278.html).  

Đọc thêm...
 
Thông báo số 15: V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 07:26

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số :  15 /HVN-TCKT

 

                            Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017


                                 THÔNG BÁO

               V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần 

                   học kì 2 năm học 2016 – 2017 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2016 - 2017, Học viện đã có Thông báo số 128/HVN-TCKT ngày 29/12/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí, lệ phí đối với sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2016 – 2017. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ 02/01/2017 đến 16 giờ ngày 28/02/2017 (xem tại địa chỉ http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/lich-thu-tien-hoc-phi-sinh-vien-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017-28118.html).

Đọc thêm...
 


Trang 10 của 46
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541