Thông báo số 118: Về việc đăng ký MST, đăng ký người phụ thuộc năm 2016
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 07:09

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

_______________________

Số :  118/HVN-TCKT

 

     V/v đăng ký mã số thuế,

đăng ký người phụ thuộc năm 2016

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

_____________________________         Hà Nội, ngày  26  tháng 10  năm 2016 

                        Kính gửi :   - CÁC ĐƠN VỊ

- CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG TOÀN HỌC VIỆN

 

 

            Để triển khai công tác đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho năm 2016, Ban Tài chính và Kế toán thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 117: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 3 năm 2016 cho công chức, viên chức và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 01:46

THÔNG BÁO

V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 3 năm 2016

cho công chức, viên chức và người lao động


Căn c Quyết định s 2168/QĐ-HVN ngày 02 tháng 08 năm 2016 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam) v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

            Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-HVN ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc chi trả thu nhập tăng thêm Quý 3 năm 2016,

Đọc thêm...
 
Thông báo số 116: V/v lịch thu học phí của số học phí đăng ký học phần bổ sung học kì 1 năm học 2016 – 2017 đối với học viên cao học
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 10:24

                                   THÔNG BÁO

         V/v lịch thu học phí của số học phí đăng ký học phần bổ sung học kì 1

                        năm học 2016 – 2017 đối với học viên cao học  

 

 

            Từ ngày 22/08/2016 đến 30/09/2016, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của học viên cao học số học phí học viên đăng ký học phần trước ngày 30/08/2016 (theo Thông báo số 109/HVN-TCKT ngày 22/08/2016 và Thông báo số 112/HVN-TCKT ngày 13/09/2016). Sau ngày 30/08/2016, Học viện cho phép học viên được đăng ký bổ sung học phần trong học kì 1, năm học 2016 -2017, nên học phí có sự thay đổi.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 115: V/v lịch thu học phí của số học phí đăng ký học phần bổ sung học kì 1 năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ chính quy
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 10:21

                                THÔNG BÁO

V/v lịch thu học phí của số học phí đăng ký học phần bổ sung học kì 1

              năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ chính quy

 

Từ ngày 22/08/2016 đến 30/09/2016, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy số học phí sinh viên đăng ký học phần trước ngày 30/08/2016 (theo Thông báo số 110/HVN-TCKT ngày 22/08/2016). Từ ngày 19/09/2016 đến 26/09/2016, Học viện cho phép sinh viên đăng kí học bổ sung các học phần với khóa 61 và đăng kí học ngoài giờ. Do đó, học phí có sự thay đổi.

Đọc thêm...
 
Quyết định ban hành Quy chế quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 07:58

Quyết định 2168/QĐ-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 02/08/2016 về việc ban hành Quy định Quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ - Chi tiết download và xem tại:

http://www1.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/chi-tiet-van-ban/id/154.html

 


Trang 10 của 43
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541