Thông báo số 04: V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 04:00

              BỘ NÔNG NGHIỆP                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

              Số : 04/TB-TCKT                                       Hà Nội, ngày 07  tháng 03 năm 2018

                                            

                                          THÔNG BÁO

                           V/v đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

                                                                                          

               Kính gửi :   Lãnh đạo các đơn vị

                                   Cán bộ,viên chức trong toàn Học viện

            Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017, Ban Tài chính và Kế toán xin thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức (CB, VC) trong toàn Học viện về việc đăng ký uỷ quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 như sau:

1. Trường hợp 1: Cán bộ được ủy quyền quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không) được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp sau:

1. Trong năm 2017, cán bộ chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

2. Trong năm 2017, cán bộ có thu nhập chịu thuế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

CB, VC nộp giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN) theo đơn vị từ ngày 07/03/2018 đến 10/03/2018. Ban Tài chính và Kế toán nhận giấy uỷ quyền quyết toán thuế từ đơn vị theo cấp Khoa, Ban, Trung tâm từ ngày 10/03/2018 đến 12/03/2018.

2. Trường hợp 2: Cán bộ không ủy quyền quyết toán thuế

            Cán bộ, viên chức không thuộc hai đối tượng 1 và 2 (nêu trên), thì không uỷ quyền quyết toán thuế cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết toán thuế thay. Cán bộ, viên chức phải thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo này cho CB, VC trong đơn vị mình. Đề nghị tất cả CB, VC thực hiện theo hướng dẫn trên để việc quyết toán thuế TNCN năm 2017 của Học viện đúng tiến độ và quy định của Cục thuế thành phố Hà Nội và Luật thuế TNCN.

 

Nơi nhận                                                                                   TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                           TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu Ban TC&KT.

 

 

                       PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541