Thông báo số 11: V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2017

Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 09:02

              BỘ NÔNG NGHIỆP                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                  

             Số : 11/TB-TCKT                                                                  Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

                                                THÔNG BÁO

                       V/v Thông báo số thuế quyết toán và hình thức thu thuế TNCN năm 2017

                                                                  

               Kính gửi :  - Lãnh đạo các đơn vị

                                   - Cán bộ, viên chức trong toàn Học viện

Ngày 02/03/2018, Ban Tài chính và Kế toán đã có Thông báo số 03/TB-TCKT, về việc xác nhận thu nhập và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017. Thời gian điều chỉnh thông tin từ ngày 02/03/2018 đến hết ngày 10/03/2018. Trong thời gian trên đã có một số cán bộ, viên chức (CB, VC) đến làm việc với Ban Tài chính và Kế toán để điều chỉnh bổ sung, tách thu nhập từ các nguồn đề tài, dự án, tạm ứng. Do đó, thu nhập chịu thuế của một số CB, VC có thay đổi. Ban Tài chính và Kế toán thông báo hình thức quyết toán, số thuế quyết toán thuế TNCN năm 2017 như sau:

1. Thông báo số thuế TNCN quyết toán năm 2017

Ban Tài chính và Kế toán chỉ gửi thông báo số thuế TNCN năm 2017 đối với những cán bộ có phát sinh số thuế phải nộp trong năm 2017 (gửi qua đường văn thư đơn vị).

2. Hình thức thu thuế TNCN năm 2017

Theo quy định của Luật thuế TNCN, các cá nhân và đơn vị thực hiện chi trả thu nhập phải kê khai, quyết toán và nộp thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (tức ngày 31/03/2018). Theo đó, đối với các cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC) có phát sinh thuế TNCN năm 2017 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện có trách nhiệm thu thuế của CB, VC chậm nhất đến ngày 31/03/2018. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho CB, VC hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước đúng hạn, Học viện đã tạm ứng tiền để thực hiện nộp thuế TNCN của CB, VC cho cơ quan thuế.

* Hình thức thu thuế TNCN năm 2017 bao gồm: thu bằng tiền mặt và trừ dần qua lương hàng tháng (nếu chưa nộp tiền mặt).

- Nộp bằng tiền mặt: CB, VC nộp tại Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108, Nhà Hành chính), thời gian nộp từ ngày 22/03/2018. CB, VC có thể nộp toàn bộ thuế TNCN bằng tiền mặt. Trường hợp CB, VC chỉ nộp một phần tiền mặt thì phần còn lại sẽ trừ dần tiền lương hàng tháng.  

- Trừ thuế TNCN qua tiền lương hàng tháng: Học viện giao cho Ban Tài chính và Kế toán tiến hành trừ dần tiền lương hàng tháng, tiền vượt giờ và các khoản thu nhập khác (nếu có) của CB, VC bắt đầu từ tháng 4/2018. Ban Tài chính và Kế toán sẽ cân đối số thuế phải nộp với lương hàng tháng và các khoản thu nhập khác của CB, VC từ tháng 4 đến tháng 12/2018 để đảm bảo thực hiện thu đủ số thuế TNCN phải nộp năm 2017. Hình thức trừ dần tiền lương và các khoản thu nhập khác như sau:

+ Đối với CB, VC có số thuế TNCN phải nộp ít sẽ thu một lần hoặc chia nhỏ và trừ dần tiền lương của nhiều tháng. Cụ thể nếu CB, VC có tổng số thuế phải nộp nhỏ hơn 30% tổng tiền lương còn lĩnh của tháng 4 đến tháng 12/2018, mức trừ lương tối đa bằng 30% tiền lương còn lĩnh hàng tháng.

+ Đối với CB, VC có tổng số thuế phải nộp từ 30% trở lên so với tổng tiền lương còn lĩnh của tháng 4 đến tháng 12/2018, đề nghị CB, VC nộp tiền mặt toàn bộ thuế TNCN tại Ban Tài chính và Kế toán. Nếu CB, VC chỉ nộp tiền mặt một phần thuế TNCN, thì mức tiền phải trừ dần qua lương sẽ cao hơn 30% (Ban Tài chính và Kế toán sẽ cân đối để đảm bảo còn lại một phần lương cho CB, VC, nhưng phải đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước).

* Một số lưu ý

- Đối với CB, VC có kế hoạch đi công tác nước ngoài ngắn hạn và dài hạn, chuyển công tác, nghỉ chế độ thai sản, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội..., thì CB, VC cần chủ động liên hệ Ban Tài chính và Kế toán để hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2017.

     - Đối với CB, VC có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nghĩa vụ thuế (mức thu thuế trừ qua lương cao hơn so với mức thu quy định trên) CB, VC đăng ký với Ban Tài chính và Kế toán.

Mọi phản hồi của CB, VC về hình thức thu thuế TNCN năm 2017 xin gửi về Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108, Nhà Hành chính) hoặc theo địa chỉ Email (lãnh đạo Ban Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và chuyên viên phụ trách Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ), trước ngày 10/04/2018. Quá thời hạn trên, nếu Ban Tài chính và Kế toán không nhận được thông tin phản hồi từ Quý CB, VC thì sẽ thực hiện thu thuế TNCN như đã nêu trong Thông báo này.

Đến hết tháng 12/2018, Ban Tài chính và Kế toán sẽ thống kê, lên danh sách và báo cáo Giám đốc những CB, VC còn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN năm 2017.

3. Cấp chứng từ khấu trừ thuế năm 2017

            Ban Tài chính và Kế toán cấp chứng từ khấu trừ thuế trên phần thu nhập do Học viện chi trả cho CB, VC có nhu cầu tự quyết toán thuế TNCN trong năm 2017, từ ngày 22/03/2018. Đối với CB, VC trong năm 2017 có phát sinh số thuế phải nộp, điều kiện được cấp Chứng từ khấu trừ thuế là CB, VC phải hoàn thành số thuế phải nộp trong năm 2017.

Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung và hình thức nộp thuế tới CB, VC trong đơn vị.

Xin trân trọng cám ơn.

 

Nơi nhận                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị;                                                           TRƯỞNG BAN TẢI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Lưu TCKT.                                                        

                                                                                                           

                                                                                      PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 

                                                                      

                                                                                             

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541