Thông báo số 12: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động

Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 06:45

                 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

           PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                       

              Số : 12/TB-TCKT                                                                      Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

                                                    THÔNG BÁO

                                                   V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018

                                                        cho công chức, viên chức và người lao động

 

                                 Kính gửi : Trưởng các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ;

 Căn cứ Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Công văn số 64/CV-TCCB ngày 04/04/2018 về việc trừ kinh phí mắc lỗi của đơn vị Quý 01/2018;

            Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-HVN ngày 04 tháng 04 năm 2018 về việc chi trả thu nhập tăng thêm Quý 01 năm 2018,

Ban Tài chính và Kế toán hướng dẫn thủ tục, cách thức chi trả phần thu nhập tăng thêm thực hiện trong Quý 01 năm 2018 như sau:

- Ngày 05/04/2018, Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) chuyển danh sách cán bộ được hưởng thu nhập tăng thêm và thông báo phần kinh phí thu nhập tăng thêm được giao về các đơn vị (Ban TCKT gửi 01 bản in có dấu qua đường văn thư đơn vị, và 01 file mềm qua địa chỉ Email đã được đăng ký, đơn vị nào chưa đăng ký địa chỉ Email sẽ được gửi về địa chỉ Email của lãnh đạo đơn vị) (có mẫu và file gửi kèm);

- Trưởng các đơn vị triển khai phân phối thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định của đơn vị và Học viện;

            - Chậm nhất ngày 13/04/2018, đơn vị gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT gồm: 01 bản danh sách in có xác nhận của trưởng đơn vị, đại diện công đoàn, người lập, và các cá nhân ký nhận vào danh sách (nộp tại Ban TCKT, Phòng 108, Nhà Hành chính) và 01 file mềm (thông tin trên file đúng theo bản in và gửi về địa chỉ Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (yêu cầu file gửi kèm: không thay đổi phông chữ; không chỉnh sửa các thông tin trên file; Đơn vị chỉ nhập thông tin vào cột Hệ số, Đơn giá, Thành tiền (đảm bảo tính chính xác về thông tin Hệ số x Đơn giá = Thành tiền).

Khi Ban TCKT nhận được đồng thời file mềm và bản in có đủ thông tin theo đúng mẫu Ban TCKT đã ban hành thì kết quả đó mới đủ điều kiện để chi trả.

Sau thời gian trên nếu đơn vị nào chưa gửi kết quả phân phối thu nhập tăng thêm về Ban TCKT thì phần thu nhập tăng thêm của đơn vị quý này sẽ được chi trả vào cùng kỳ của quý tiếp theo.

Sau ngày 05/04/2018, các đơn vị chưa nhận được danh sách và kinh phí thu nhập tăng thêm được giao của đơn vị mình, đề nghị liên hệ Ban TC&KT, số điện thoại 024.626.17.541.

            Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện, đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

 

           TL. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                   TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

- Các đơn vị;        

- Lưu Ban TCKT.                                                                             Phạm Văn Hùng                                                                                                                                                                                                                                            

                                            

                                                

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541