Thông báo số 14: V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:38

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 14/TB-TCKT

 

                            Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

                               THÔNG BÁO

                          V/v cảnh báo học viên cao học không được thi kết thúc học phần

                                       học kì 2 năm học 2017 – 2018 do còn nợ học phí

 

Học kì 2, năm học 2017 - 2018, Học viện đã có Thông báo số 02/TB-TCKT ngày 02/02/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2017 – 2018, hạn đến ngày 17/03/2018.

Thông báo số 08/TB-TCKT ngày 19/03/2018 về việc đốc thu học phí học kì 2 năm học 2017 - 2018, hạn nộp đến ngày 26/03/2018 .  

Học viện đã cập nhật kết quả học phí hết ngày 30/03/2018. Học viên tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://www.daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã học viên. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://www.daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính và Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

            Theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần học kì 1 năm học 2018 – 2019, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn.

Để tạo điều kiện cho những học viên còn nợ học phí (do thiếu tiền duy trì tài khoản, bổ sung học phần trong học kì, ...), có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần kì 2, năm học 2017 – 2018 và được đăng ký học phần kì 1, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép học viên được nộp học phí từ ngày 11/04/2018 đến 16 giờ ngày 24/04/2018. Học viên nộp tiền vào tài khoản của học viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp + Số tiền duy trì tài khoản

Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng. Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản vẫn tồn tại trong tài khoản của học viên.

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những học viên còn chưa hoàn thành học phí. Học viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kì 2 năm học 2017 – 2018 và không được đăng ký học phần cho kì 1 năm học 2018 – 2019, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những học viên này.

Đề nghị tất cả học viên còn nợ học phí thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

           

Nơi nhận :

       - Như trên

       - Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV;

       - Đoàn Thanh niên HV;

     - Các khoa chuyên môn;

       - Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

     TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

            PGS.TS. Phạm Văn Hùng                  

 
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541