BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

Số: 1067/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng

 Chính quy xét tốt nghiệp tháng 08/2017)

 

Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư, cử nhân, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy (danh sách đính kèm)được công nhận tốt nghiệp tháng 08/2017 vào ngày 27-28/09/2017, tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (Phòng 207) như sau:

Sáng thứ tư ngày 27/09/2017:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 3145/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 1), các khoa dưới đây:

- Thú y:

174 sv

- Cơ điện:

71 sv

- Nông học:

85 sv

- Công nghệ sinh học:

103 sv

 

+ Quyết định số 3147/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 2), các khoa:

- Công nghệ sinh học:

01 sv

- Thú y:

01 sv

 

+ Quyết định số 3146/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Cao đẳng), các khoa:

- Cơ điện

04 sv

- Thú y:

38 sv

- Nông học:

12 sv

 

* 9h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 9h20: Trao bằng tốt nghiệp.

 

Chiều thứ tư ngày 27/09/2017:

* 13h30: Trợ lý đào tạo, Chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 3145/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 1), các khoa dưới đây:

 

- Công nghệ thực phẩm:

209 sv

- Kinh tế & PTNT:

359 sv

- Thủy sản:

7 sv

 

+ Quyết định số 3147/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 2), các khoa:

- Công nghệ thực phẩm:

01 sv

- Kinh tế & PTNT:

01 sv

 

* 15h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 15h20: Trao bằng tốt nghiệp.

Học viện đề nghị các thầy cô, trợ lý đào tạo, chuyên viên, tân kỹ sư, cử nhân đến đúng giờ để buổi lễ phát bằng được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

 

Sáng thứ năm ngày 28/09/2017:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 3145/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 1), các khoa dưới đây:

- Kế toán & QTKD:

446 sv

- Sư phạm và ngoại ngữ:

45 sv

- Công nghệ thông tin:

44 sv

- Chăn nuôi:

35 sv

 

+ Quyết định số 3147/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 2), các khoa:

- Kế toán & QTKD:

11 sv

 

* 9h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 9h20: Trao bằng tốt nghiệp.

 

Chiều thứ năm ngày 28/09/2017:

* 13h30: Trợ lý đào tạo, Chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định của các ngành dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 3145/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 1), các khoa dưới đây:

- Quản lý đất đai:

245 sv

- Môi trường:

249 sv

- Lý luận CT&XH

56 sv

 

+ Quyết định số 3147/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Đại học - Bằng 2), các khoa:

- Môi trường:

02 sv

 

+ Quyết định số 3146/QĐ-HVN ngày 01/08/2017 (trình độ Cao đẳng), các khoa:

- Quản lý đất đai:

13 sv

- Môi trường:

11 sv

 

* 15h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 15h20: Trao bằng tốt nghiệp.

Học viện đề nghị các thầy cô, trợ lý đào tạo, chuyên viên, tân kỹ sư, cử nhân đến đúng giờ để buổi lễ phát bằng được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. 

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2017 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các Đơn vị trong Học viện trước ngày 15/08/2017.

Ban Tài chính kế toán, Đoàn thanh niên, Trung tâm Dịch vụ trường học, Trung tâm thông tin thư viện, Ban chỉ huy quân sự Học viện và các Khoa chuyên môn gửi danh sách sinh viên còn nợ những khoản mục mà đơn vị phụ trách về ban CTCT & CTSV trước ngày 22/08/2017. Ban CTCT & CTSV gửi danh sách tổng hợp những sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng về ban Quản lý đào tạo trước ngày 26/08/2017.

Học viện chỉ phát bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng. Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 - P121 Nhà hành chính) vào các  ngày  thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao Bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc học viện).

Ban Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc  đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.                                                                        

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Các khoa có SV nhận Bằng;

- Ban CTCT&CTSV, CSVC&ĐT;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (3)

GS. TS Nguyễn Xuân Trạch (đã ký)