Trung tâm Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản, thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo Chương trình học bổng JDS 2017 đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản.

Số lượng học bổng gồm 60 suất, tăng gấp đôi so với năm trước. Riêng lĩnh vực nông nghiệp được 8 suất, lĩnh vực môi trường được 8 suất. 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 13/10/2017 (tính theo dấu bưu điện)

Địa chỉ nhận hồ sơ

JICE JDS Project Office in Vietnam
3rd Floor, Vietnam- Japan Human Resources Cooperation Center (VJCC)
No. 91 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Office: (84 4) 3934-7711   (84 4) 3934-7712

Fax: (84 4) 3934-7710
Email:  jds.vietnam@jice.org

Quý đơn vị vui lòng tham khảo chi tiết Thông báo của hai cơ quan trên theo file gửi kèm và thông báo đến cán bộ quan tâm dự tuyển. 

Ứng viên gửi trực tiếp hồ sơ gốc đến Trung tâm Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản theo địa chỉ trên và gửi hồ sơ scan đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024 62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan trong trường hợp cần thiết.

Trân trọng cảm ơn Quý đơn vị. 

 

Ban Hợp tác quốc tế