HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

—————————

Số: 105/TB - QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường cho các lớp học tại tầng 1, tầng 2 Nguyễn Đăng

ngày 14-15/10/2017.

 

Học viện tổ chức hội thảo quốc tế về Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Đông Nam Á (ISSAAS) 2017 tại tầng 1 và tầng 2 giảng đường Nguyễn Đăng trong 02 ngày 14-15/10/2017. Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tập tại tầng 1 và tầng 2 giảng đường Nguyễn Đăng trong thời gian trên sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

 

TT

Tên học phần

Giảng viên

Tiết học

Ngày học

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

1

Chăn nuôi gia cầm

Bùi Văn Đoàn

7-9

T7 - 14/10

ND101

ND301

2

Miễn dịch học TY

Lê Văn Trường

4-6

T7 - 14/10

ND102

ND303

3

Bệnh lý TY 1

Trần Minh Hải

1-3

T7 - 14/10

ND102

ND303

4

SH người và ĐV

Trần T. Bình Nguyên

4-6

T7 - 14/10

ND103

ND304

5

CN chế biến TP

Trần Thị Nhung

4-6

T7 - 14/10

ND104

ND302

6

Di dân & BĐXH

Nguyễn T. Lập Thu

4-6

T7 - 14/10

ND106

ND301

7

Bệnh cây ĐC

Đỗ Trung Kiên

1-3

T7 - 14/10

ND106

ND302

8

Kỹ thuật điện

Nguyễn Văn Đạt

1-3

T7 - 14/10

ND202

ND301

 

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới các khoa và VPHV (Tổ giảng đường) biết để thực hiện. 

 

Nơi nhận:

- VPHV;

- Lưu QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN