HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

__________________

Số :61/TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017


 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học các lớp học phần mở trong dịp hè năm học 2016-2017


Căn cứ số lượng sinh viên có nhu cầu mở lớp học phần trong dịp hè năm học 2016-2017;

Căn cứ Thời khoá biểu các lớp học phần bậc Đại học và bậc Cao đẳng dự kiến được mở trong dịp hè năm học 2016-2017 (xem chi tiết)

Ban Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký trực tuyến (online) vào các lớp học phần mở trong dịp hè năm học 2016-2017 như sau:

- Từ ngày 25/04/2017 đến 26/04/2017 dành cho sinh viên các khóa đã đăng ký nguyện vọng mở lớp từ ngày 20/03/2017 đến ngày 23/03/2017. 

Từ ngày 27/04/2017 đến 28/04/2017 dành cho sinh viên các khóa không đăng ký nguyện vọng mở lớp từ ngày 20/03/2017 đến ngày 23/03/2017.

Sau thời gian trên sinh viên không được phép hủy/rút học phần đã đăng ký.

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

Lưu ý: Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện:

- Click nút thoát khi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập.

- Nếu nhiều sinh viên cùng sử dụng 1 máy tính để thực hiện công việc đăng ký cần đóng trình duyệt web và khởi động lại trình duyệt web cho phiên làm việc tiếp theo.


KT. TRƯỞNG BAN

(đã ký)NGUYỄN QUANG TỰ