HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 38 / TB-BQLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

 (Về việc đăng ký mở các lớp học phần vào thời gian hè năm học 2016-2017)

Học viện sẽ mở một số lớp học phần vào dịp hè năm học 2016-2017. Để có căn cứ mở lớp (số sinh viên/lớp), Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên các khóa có nhu cầu mở lớp học phần cần đăng ký nguyện vọng trên website http://daotao.vnua.edu.vn từ ngày 20/03/2017 đến ngày 23/03/2017 (xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng). Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng mở lớp sẽ được ưu tiên đăng ký trước và số tín chỉ được phép đăng ký trong thời gian hè ≤ 25.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các lớp có số lượng sinh viên đăng ký quá ít (<15 sinh viên/lớp) sẽ bị hủy.

Căn cứ vào số lượng sinh viên có nhu cầu mở lớp, số giảng đường và giảng viên giảng dạy, Học viện sẽ mở các lớp để sinh viên đăng ký online.

 Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện đúng theo nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lưu Ban QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

( Đã ký)

 

Nguyễn Quang Tự