HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số: 06 /TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên nợ chưa thanh toán thủ tục ra trường hệ ĐH, CĐ, VB2

Đợt tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

Theo quy định của Học viện về việc sinh viên phải hoàn tất thanh toán trước khi nhận Bằng tốt nghiệp.

Căn cứ thông tin phản hồi của Ban Tài chính và Kế toán, Trung tâm Dịch vụ Trường học, Trung tâm thông tin thư viện Lương Định Của, Ban Chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên Học viện và các Khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV thông báo Danh sách sinh viên chưa hoàn tất thủ tục (danh sách kèm theo), yêu cầu sinh viên chủ động thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp.

Sinh viên còn nợ chưa hoàn thiện thủ tục ra trường KHÔNG phải đi thanh toán đầy đủ 6 đơn vị, chỉ thanh toán tại các đơn vị CÒN NỢ, không phải làm đơn xin thanh toán ra trường.

Ghi chú:

- Sinh viên chủ động đến phòng 104 Nhà hành chính để nhận lại hồ sơ (bao gồm Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT) vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần khi có quyết định công nhận tốt nghiệp và đã hoàn tất thanh toán. Sinh viên nhờ người lấy hộ phải có đầy đủ giấy tờ sau:

* Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

* Giấy tờ tùy thân của người được trao bằng (thẻ sinh viên, CMND).

 

Nơi nhận:

- Lưu CTCT&CTSV.

 

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải