BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2017

______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày  14  tháng 3  năm 2017

 

LỊCH, THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 

(Kỳ thi ngày 24/3/2017 đến 26/3/2013)


Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 

Ngày

Giờ – Hiệu lệnh

Nội dung

 

15 g 30

Họp cán bộ coi thi tại Ban chỉ đạo điểm thi (phòng NĐ 101)

24/3/2017

16 g 00 - 17 g 00

3 hồi chuông

Gọi thí sinh vào phòng thi (danh sách kèm theo);

Phát giấy báo thi và thẻ dự thi cho thí sinh (TS).

Phổ biến quy chế, lịch thi... Tổng hợp những sai sót đã ghi trong giấy báo thi do TS phản ảnh và báo về ban chỉ đạo điểm thi để đính chính.

 

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi

Sáng

25/3/2017

7g 00 – 7g 20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

Thi môn chủ chốt, riêng

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh; Nhắc lại Quy chế thi.

ngành Thú y thi môn không chủ

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

Chốt

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

 

10g 35

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

 

13 g 00

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

Chiều

25/3/2017

13g 30 – 13g 50

3 hồi chuôntg

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

Thi môn không chủ chốt, riêng

13g 50 – 14g 00

 

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

ngành Thú y thi môn chủ chốt

14g 00 – 14g 05

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

 

14g 30

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

 

17 g 05

1 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

 

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

 

7g 00 – 7g 20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

Sáng

26/3/2017

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

Thi tiếng Anh

 

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

 

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

 

9g 35

3 hồi chuông

CBCT thu bài thi.

Chiều

26/3/2017

13g 00 – 17g 30

 

Dự trữ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Các tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thi Học viện;

- Phụ trách điểm thi;

- Thanh tra;

- Các phòng thi.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Thị Lan