1. Thông tin chung về trường

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường:

            - Tên trường bằng tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM    

            - Tên trường bằng tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICUL -TURE

            - Sứ mệnh: Sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

            - Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

            - Số điện thoại liên hệ: 0462 617 586,  fax: 0438 276 554

           - Website: www.vnua.edu.vnE-mail: webmaster@vnua.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo:

Nhóm ngành

Quy mô hiện tại

NCS, CH, ĐH, CĐ

CĐSP

 

GD chính quy

GDTX

GD chính quy

GDTX

Nhóm ngành I

213 ĐH

 

 

 

Nhóm ngành II

 

 

 

 

Nhóm ngành III

6 NCS; 342 CH; 3191 ĐH;

32 ĐH

 

 

Nhóm ngành IV

10 NCS; 187 CH; 3312 ĐH; 136 CĐ

 

 

 

Nhóm ngành V

144 NCS; 1803 CH; 18309 ĐH;

921 CĐ

333 ĐH

 

 

Nhóm ngành VI

 

 

 

 

Nhóm ngành VII

94 NCS;968 CH;4244 ĐH;284 CĐ

226 ĐH

 

 

Tổng

31464 (trong đó: 254 NCS; 2300 CH; 28910 ĐH; 1341 CĐ).

1341 ĐH

 

 

Xem nội dung chi tiết đề án tuyển sinh 2017 tại đây

Phụ lục 2,3

 

Ban Quản lý đào tạo