HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

—————————

Số: 118/TB - QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Đổi tên phòng học của Học viện

 

Căn cứ vào đề nghị số 04/HVN-TGĐ, ngày 18/04/2017 của Văn phòng học viện về việc đổi tên một số phòng học tại Khoa Thú Y. Học viện đã thay đổi tên một số phòng học tại Khoa Thú Y để thuận tiện trong công tác quản lý phòng và xếp lịch học kể từ học kỳ I năm 2017 – 2018, cụ thể như sau:

 

TT

Phòng học cũ

Phòng học mới

Ghi chú

1

CN116

TY116

 

2

CN301

TY301

 

3

CN302

TY302

 

4

CN309

TY309

 

5

CN311

TY311

 

 

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc đổi tên phòng học tới các khoa, giảng viên, sinh viên để biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận:

- VPHV;

- Lưu QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Quang Tự