HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 09 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Giới thiệu Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành

nông nghiệp tại Israel năm 2017

 

Trong khuôn khổ phối hợp thực hiện cùng Công ty OLECO – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo dự tuyển Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2017 (thông tin chi tiết tải tại trang điện tử: http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/du-tuyen-chuong-trinh-hop-tac-dao-tao-va-thuc-hanh-nong-nghiep-tai-israel-nam-2017-28225.html).

Để sinh viên có đầy đủ thông tin về Chương trình, Học viện phối hợp cùng Công ty OLECO tổ chức buổi giới thiệu về Chương trình.

Thời gian: 14h30 thứ sáu ngày 24/02/2017.

Địa điểm: Hội trường C – Nhà Hành chính.

Đối tượng: Sinh viên độ tuổi từ 20 – 24, thuộc ngành nông nghiệp hoặc liên quan đến nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thủy sản, kinh tế nông nghiệp, thực phẩm, sinh học, tài nguyên môi trường…).

Nội dung:

- Giới thiệu tổng quát về Chương trình, cuộc sống tại Israel;

- Giải đáp thông tin về Chương trình (thủ tục dự tuyển, tham gia các khóa học bồi dưỡng, hồ sơ visa, kinh phí tham gia,…).

Liên hệ đăng ký:

- Ban Hợp tác quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (P. 228 Nhà Hành chính, cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương (tel: 04 62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn);

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Tư vấn việc làm và Hỗ trợ sinh viên – Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (cán bộ phụ trách: Hoàng Văn Thao, email: vanthao3009@gmail.com). 

                         

 Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN