HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

______________________

Số:  1215/HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày  05  tháng  10  năm 2017


THÔNG BÁO

 V/v Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học          

và bằng đại học thứ 2 năm 2017

 

Căn cứ Thông báo số 109/TB-HVN ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học;

Căn cứ Thông báo số 110/TB-HVN ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã nhận được Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, bằng đại học thứ 2 năm 2017. Học viện thông báo tới các thí sinh đăng ký dự thi kế hoạch tổ chức thi như sau:

1.  Học viện tạm dừng và bảo lưu hồ sơ đăng ký tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học do số lượng đăng ký ít. Nếu thí sinh có nhu cầu chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi từ hệ vừa làm vừa học sang hệ chính quy cần đăng ký trực tiếp tại Bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo trước 17h00 ngày 13/10/2017.

2.  Học viện tổ chức thi tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học, bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.

3.  Kế hoạch thi và ôn thi

Đúng 14 giờ 00 ngày 03/11/2017, thí sinh đăng ký ôn thi có mặt tại phòng NĐ207, giảng đường Nguyễn Đăng của Học viện để nghe phổ biến Quy chế, lịch thi tuyển sinh và nhận phòng thi. Thời gian thi tuyển sinh: ngày 04 và 05/11/2017.

Học viện tổ chức ôn thi cho thí sinh theo nguyên tắc tự nguyện trong thời gian từ  6 giờ 30 đến 17 giờ 30 các ngày trong tuần từ ngày 14/10/2017 đến ngày 31/10/2017; Tổng thời gian ôn thi trên lớp: 30 tiết/môn thi.

Học phí ôn thi:

STT

Số lượng thí sinh ôn thi của môn học

Định mức học phí ôn thi / thí sinh/ môn (đ)

1

1

4.000.000

2

2

2.000.000

3

3

1.330.000

4

4

1.000.000

5

5

800.000

6

6

665.000

7

7

570.000

8

Từ 8 thí sinh trở lên

510.000

 

Do số lượng thí sinh đăng ký ôn thi của một số môn học ít, Học viện tạm thu học phí ôn thi của thí sinh bằng mức học phí tương ứng với số lượng thí sinh đăng ký dự thi từng ngành. Ngày 30/10/2017, tùy thuộc vào số lượng môn học thí sinh đăng ký và số thí sinh đăng ký ôn thi của mỗi môn học, Học viện sẽ thanh toán học phí với thí sinh theo định mức học phí nêu trên.

Nếu thí sinh có nhu cầu ôn thi, ngày 12/10/2017 thí sinh cần có mặt tại Ban Tài chính và Kế toán của Học viện (Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) để tạm nộp học phí và nhận kế hoạch ôn thi tại Bàn số 2 - ban Quản lý đào tạo.          

  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Trạch