HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_______________

Số :78 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả phúc khảo tiếng Anh đầu ra tương đương cấp độ B1 theo Khung Châu Âu Chung 

cho cao học đợt 1 khóa 25 đợt thi tháng 4 năm 2017

  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả phúc khảo tiếng Anh đầu ra tương đương cấp độ B1 theo Khung Châu Âu Chung cho cao học đợt 1 khóa 25 đợt thi tháng 4 năm 2017 (xem chi tiết).

 

Nơi nhận:

- Học viên phúc khảo;

- Lưu: QLĐT.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

Phan Xuân Hảo