Sau khi nhận được sự phản hồi từ các đơn vị, Ban Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát và bổ sung giờ nghiên cứu khoa học cho các khoa. 

Kết quả tính giờ nghiên cứu khoa học năm học  2016 - 2017 chính thức đã được gửi đến Ban Tổ chức cán bộ để làm cơ sở tính khối lượng công việc năm học 2016-2017 của giảng viên thuộc Học viện. 

Ban Khoa học và Công nghệ