BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 257/HVN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 3năm 2017


THÔNG BÁO

V/v kết quả xét chọn thuyết minh đề tài cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ

năm 2017 (bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-HVN, ngày 23/02/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt nam về việc thành lập Hội đồng xét chọn đề tài KHCN cấp Học viện do Dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2017.

Ngày 16/3/2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Họp hội đồng xét chọn, so với các đề tài xét lần 1, lần này Hội đồng khoa học đánh giá cao về chất lượng của các đề tài,  tuy nhiên vì xét bổ sung nên chỉ được chọn 5 đề tài/23 đề tài đã đăng ký. Ban Khoa học và Công nghệ thông báo 05 đề tài được Hội đồng thống nhất phê duyệt (danh mục kèm theo).

Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho chủ nhiệm đề tài được phê duyệt hoàn thiện lại thuyết minh theo ý kiến hội đồng và gửi về Ban KH&CN 04 bộ thuyết minh/đề tài (chữ ký tươi)

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 23/3/2017

Địa chỉ:  Phòng 222, nhà hành chính

Điện thoai: 04. 62617757

Mail.pqlkh@vnua.edu.vn  hoặc vtbinh@vnua.edu.vn

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VT, KHCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Cường