HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 20 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Khóa học Xây dựng an ninh lương thực

(Building Food Security)

 

Trong khuôn khổ hợp tác hợp tác ASEAN, Trung tâm đào tạo Việt Nam – Singapore do Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore – Bộ Ngoại giao Singapore đồng tổ chức khóa học về Xây dựng an ninh lương thực (Building food security).

Thời gian: 8h30 – 16h00 các ngày 10/4/2017 – 14/4/2017.

Địa điểm: Trung tâm đào tạo Việt Nam – Singapore (P.401, tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Nội dung: Kinh nghiệm và chính sách của Singapore trong quản lý an ninh lương thực thông qua các chủ đề (chi tiết khóa học trong file gửi kèm).

Ngôn ngữ khóa học: tiếng Anh.

Kinh phí: Chính phủ Singapore đài thọ chi phí tổ chức khóa học, mời giảng viên và tài liệu khóa học. Chi phí đi lại, ăn ở do học viên chịu trách nhiệm.

Ban Hợp tác quốc tế (HTQT) trân trọng thông báo cán bộ quan tâm đăng ký khóa học. Danh sách đăng ký xin gửi đến Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228, tầng 2, Nhà Hành chính, tel: +84 4 62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 27/3/2017 để Ban HTQT tổng hợp trình Ban giám đốc Học viện cử 01 cán bộ phù hợp nhất tham gia khóa học.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long