BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

Số: 1240 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________ 


Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

  

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Vv: làm rõ thông tin dẫn đến xô xát giữa sinh viên và nhân viên lao công

phục vụ giảng đường của Học viện


Hiện nay, trên một vài trang mạng xã hội đã đăng tải clip về việc xô xát giữa sinh viên và nhân viên lao công của Học viện. Tuy nhiên, những thông tin đưa lên trên mạng xã hội cần có sự xác thực nên lãnh đạo Học viện đã chỉ đạo bộ phận liên quan tìm hiểu và giải quyết. Ban Giám đốc sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh các cá nhân liên quan theo các quy định hiện hành.

Khi có thông tin chính xác, lãnh đạo Học viện sẽ có thông báo chính thức đến toàn thể cán bộ và sinh viên.

Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị, cán bộ và sinh viên Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c)

- Các đơn vị, cán bộ, sinh viên;

- Lưu VPHV, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tất Cảnh