HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

_________________________

Số: 07 /TTNN-TB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017THÔNG BÁO  LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học phần tiếng Anh 3

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên các khóa đào tạo chính quy từ K60 trở về trước không đạt năng lực chuẩn đầu ra theo quy định của Học viện hoặc có mong muốn cải thiện điểm học phần tiếng Anh 3, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được sự ủy quyền của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo học phần tiếng anh 3. Kết quả đào tạo khi học học phần tiếng Anh 3 tại Trung tâm sẽ được công nhận tương đương với học phần tiếng Anh 3 chính khóa .

1. Chương trình đào tạo và giáo viên:

ü  Chương trình đào tạo:

§  Mã học phần: SN01011

§  Số tín chỉ: 2TC

§  Giờ tín chỉ đối với hoạt động học tập: 30 (bao gồm nghe giảng lý thuyết, làm bài tập và thảo luận trên lớp)

ü  Giáo viên: Khóa học sẽ do các giảng viên giàu kinh nghiệm của Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đảm nhiệm.

2. Lịch học và lịch khai giảng:

ü  Lịch khai giảng (Dự kiến): ngày 02/07/2017

ü  Lịch học: các lớp trong và ngoài giờ hành chính (do sinh viên chủ động đăng ký theo lịch học tập của mình và đảm bảo số tiết lên lớp theo quy định).

3. Địa điểm học (dự kiến): Giảng đường C

4. Học phí: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn)  

5. Đăng ký: Sinh viên có nhu cầu đăng ký trực tiếp và nộp tiền học phí về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 101, 102 , Khu làm việc của các Khoa - Viện – Trung tâm,    Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: 0989.355.523 (Ms.Dinh); ttnn@vnua.edu.vn        

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HC

 

GIÁM ĐỐC