HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số:80 / TB-BQLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v  Mở bổ sung các lớp học phần Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ vào số lượng nguyện vọng của sinh viên;

Căn cứ và số lượng giảng viên và sân tập của Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao;

Ban Quản lý đào tạo có mở thêm một số lớp học phần Giáo dục thể chất cụ thể như sau:

Mã học phần

Tên học phần

Nhóm

GT01019

Bóng đá

Từ nhóm 20 đến nhóm 27

GT01020

Bóng chuyền

Từ nhóm 19 đến nhóm 26

GT01021

Bóng rổ

Từ nhóm 15 đến nhóm 18

GT01023

Cờ vua

Nhóm 15; 16

 

Sinh viên đăng ký vào các lớp học phần trên từ 8h00 ngày 20 tháng 5 năm 2017.

Ban Quản lý đào tạo thông báo để sinh viên biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Lưu Ban QLĐT.

 

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

( Đã ký )

Nguyễn Quang Tự